ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN INSIDEBALANCE
PRAKTIJK VOOR WELLNESS, BEWUSTZIJN EN ONTSPANNING

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen InsideBalance praktijk voor wellness, bewustzijn en ontspanning, hierna te noemen: InsidBalance en een Opdrachtgever hierna te noemen cliënt waarop InsideBalance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door parijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Alle behandelingen die worden aangeboden door InsideBalance zijn geen medische behandelingen. er worden ook geen diagnoses gesteld. Alle behandelingen zijn voor wellness, bewustzijn en ontspanning. Bij medische klachten dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

2.Inspanningen
InsideBalance zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. InsideBalance zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan InsideBalance melden dmv een telefonische afmelding, whatsapp of email afmelding. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekent worden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag InsideBalance de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. InsideBalance moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling en incassokosten
InsideBalance vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. InsideBalance vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet InsideBalance voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan InsideBalance aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. InsideBalance neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar systeem. InsideBalance behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. InsideBalance zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf gaande van de client.

6. Geheimhouding
InsideBalance is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of door een rechtelijke uitspraak, InsideBalance verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
InsideBalance is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat InsideBalance is uitgegaan van de door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Indien InsideBalance aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van InsideBalance beperkt tot maximaal het bedrag van de behandeling. De aansprakelijkheid van InsideBalance is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. InsideBalance is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van InsideBalance aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan InsideBalance toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de client aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. InsideBalance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van InsideBalance. InsideBalance is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal
InsideBalance heft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. InsideBalance meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan InsideBalance. InsideBalance moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien de klacht gegrond is, zal InsideBalance de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien InsideBalance en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10, Behoorlijk gedrag
Er wordt onder geen enkele voorwaarde erotische massage gegeven! Dit is ook niet bespreekbaar. U dient uw slip/short aan te houden op de massagebank en u wordt deels afgedekt met een handdoek. De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft InsideBalance het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Vrijwaring
De cliënt vrijwaart InsideBalance voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan InsideBalance toerekenbaar is. Indien InsideBalance uit dien hoorde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden InsideBalance zowel buiten als in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van de adequate maatregelen, dan is InsideBalance zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijnde van InsideBalance en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de client.

12. Intellectuele eigendom
InsideBalance behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. InsideBalance heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Cadeaubonnen/kortingsbonnen
De cadeaubon/kortingsbon dient vooraf aan de behandeling, het liefst bij reservering, overlegd te worden en kan niet achteraf verzilverd worden. Op elke cadeaubon/kortingsbon is een geldigheidsdatum vermeld, indien deze niet is vermeld is de cadeaubon een half jaar geldig na uitgifte hiervan. De kortingsbon is 3 maanden geldig na uitgifte hiervan. Bij inlevering van de cadeaubon/kortingsbon vind geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats. Tussentijdse wijziging in de massagepraktijk InsideBalance en andere voorwaarden zijn mogelijk. Elke bon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden. InsideBalance is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte beschadiging aan of op de cadeaubon/kortingskaart of voor beschadiging, diefstal of verlies en zoekraken met de post van de cadeaubon/kortingsbon. Annulering van de door u bestelde cadeaubon/kortingsbon is niet mogelijk. Het reproduceren van de cadeaubon/kortingsbon is verboden. Handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via InsideBalance. Andere vorm word gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd en aangifte zal worden gedaan. Cadeaubon/kortingsbon zijn alleen geldig indien deze voorzien van geldige stempel en handtekening van InsideBalance. Per massage consult kan één cadeaubon/kortingsbon verzilverd worden, het is niet toegestaan meerdere bonnen tegelijk te verzilveren. De cadeaubon/kortingsbon zijn alleen inwisselbaar bij InsideBalance voor een behandeling. Bij verlies van een cadeaubon/kortingsbon vervalt het rechtop eventuele openstaande behandelingen. De cadeaubon/kortingsbon is niet inwisselbaar voor contant geld. een kortingsbon is persoonsgebonden tenzij anders schriftelijk overeengekomen. cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden tenzij anders vermeld. De kortingsbon is niet geldig in combinatie met andere acties/cadeaubonnen, tenzij anders vermeld.

14. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij InsideBalance partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar een woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestingplaats van InsideBalance is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft heeft InsideBalance het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.